"НОВИНИ І ПЕРСПЕКТИВИ МЕДИЧНОЇ НАУКИ"


XXІ НАУКОВА МЕДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ

«НОВИНИ І ПЕРСПЕКТИВИ МЕДИЧНОЇ НАУКИ»


Студентське наукове товариство та Рада молодих вчених запрошує Вас до участі у XXІ науковій медичній конференції студентів та молодих учених «Новини і перспективи медичної науки», яка проходитиме у форматі підсумкових кафедральних і міжкафедральних секційних засідань студентських наукових гуртків. Рекомендований термін проведення засідань – з 05 по 23 квітня 2021 року.

НАУКОВА ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ ВКЛЮЧАЄ ТАКІ ОСНОВНІ НАПРЯМКИ:

 • Акушерство та гінекологія (01)

 • Анестезіологія та інтенсивна терапія, медицина катастроф (02)

 • Гігієна та екологія (03)

 • Інфекційні, шкірні та венеричні хвороби (04)

 • Біохімія та медична біохімія (05)

 • Мікробіологія, вірусологія, імунологія та епідеміологія (06)

 • Морфологія та експериментальна медицина (07)

 • Неврологія та офтальмологія (08)

 • Онкологія та медична радіологія (09)

 • Оториноларингологія (10)

 • Педіатрія (11)

 • Психіатрія та медична психологія (12)

 • Соціальна медицина та організація охорони здоров’я (13)

 • Фізична реабілітація, спортивна медицина та валеологія (14)

 • Стоматологія (15)

 • Терапія (16)

 • Урологія (17)

 • Фармакологія, фармація, промислова фармація (18)

 • Фтизіатрія (19)

 • Хірургія, травматологія та ортопедія (20)

Матеріали наукових робіт, підготовлені за результатами доповідей та їх обговорення при проведенні засідань, будуть опубліковані у збірнику конференції. Електронна версія буде розміщена на офіційному сайті Ради молодих вчених ДЗ «ДМА» (rmv.dsma.dp.ua) у розділі «Студентське наукове товариство» та надіслана на електронну пошту контактної особи авторського колективу після 31 травня 2021 року.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

До опублікування приймаються статті або тези. Роботи, направлені для участі у конференції, не повинні бути раніше опублікованими або направленими для публікації до інших видань.

Вимоги до оформлення статей

Текст оформлюється через 1,0 інтервали, перенос слів – автоматичний, гарнітура Times New Roman, розмір 14 пт; у редакторі Microsoft Word. Відступ абзацу – 10 мм. Береги з усіх боків – по 20 мм; формат файлу *.doc, *.docx чи *.rtf.

При оформленні статті до неї додається:

· Pезюме (обсягом від 120 до 170 слів) двома мовами – українською і англійською. У резюме необхідно надати прізвища та ініціали авторів, назву статті, чітко зазначити мету, об’єкт і методи дослідження, загальні результати та основні висновки. Після резюме подаються ключові слова (5-8 слів або словосполучень) у називному відмінку;

 • УДК;

 • назва статті (без використання абревіатур);

 • автор(и): ініціали, прізвище,

 • назва установи;

 • місто;

 • дані про фінансування розробки певними установами, фондами, організаціями, гранти (при їх наявності);

 • текст статті;

 • список літературних джерел.

Структура статті:

У тексті оригінальної статті необхідно додержуватись наступної послідовності обов’язкових складових: вступ, мета, матеріали та методи, результати та їх обговорення, підсумок (або висновки), висловлення подяки (у разі потреби), перспективи подальших розробок, список літературних джерел.

Обсяг оглядової статті повинен становити від 5 до 10 сторінок машинопису, оригінальної статті – від 5 до 8 сторінок, інших матеріалів – за узгодженням з організаційним комітетом.

Вимоги до оформлення тез

Текст оформлюється через 1,0 інтервали, перенос слів – автоматичний, гарнітура Times New Roman, розмір 14 пт; у редакторі Microsoft Word. Відступ абзацу – 10 мм. Береги з усіх боків – по 20 мм; формат файлу *.doc, *.docx чи *.rtf. Обсяг від 1 до 3 сторінок.

При складанні тез треба дотримуватись чіткої структури:

 • Прізвище та ініціали автора та, якщо є, співавторів роботи;

 • Назва роботи українською, російською чи англійською мовою (великими літерами);

 • Місто, країна;

 • Повна назва навчального, лікувального чи науково-дослідного закладу (у т.ч. кафедри), на базі якого виконана робота;

 • Далі – основна частина, в якій потрібно описати мету та завдання, які ставив перед собою автор, матеріали та методи досліджень, результати та висновки. Не допускається наявність у тексті нерозшифрованих абревіатур та скорочень. Усі скорочення (за винятком загальноприйнятих одиниць виміру) можуть бути використані лише після згадування повного терміну.


УМОВИ ДРУКУ У ЗБІРНИКУ КОНФЕРЕНЦІЇ

Матеріали приймаються до 30 квітня 2021 року на електронну адресу konf.dp@gmail.com. До листа слід прикріпити:

1. Електронну версію тексту статті або тез. При цьому назва файлу повинна містити прізвище першого автора кирилицею та номер секції (приклад: Грабовська_16.doc).

2. «Відомості про авторів» . У цьому файлі необхідно зазначити посаду автора/авторів, назву обраної секції, телефон контактної особи, E-mail.

Електронна версія збірника буде розміщена на офіційному сайті Ради молодих вчених ДЗ «ДМА» (rmv.dsma.dp.ua) у розділі «Студентське наукове товариство».


КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

Детальну інформацію щодо участі у конференції Ви можете дізнатись за номером телефону або за елекронною поштою:

Голова організаційного комітету: Бондаренко Ніна Сергіївна (097 667 40 66)

Електронна адреса: konf.dp@gmail.com, petruk.dp@gmail.com

Сайт: rmv.dsma.dp.ua

Поштова адреса: Студентське наукове товариство, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», вул. Севастопольська, 19, м. Дніпро, 49005

Окрім того детальні інформаційні листи надіслані на кафедри ДЗ "ДМА".